Dotacje

efrr-dotacja-unia-baner-loga.jpg

Kategoria interwencji


Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 3: Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP RPO WL na lata 2014-2020

Umowa o dofinansowanie


RPLU.03.07.00-06-0172/19-00

System DMS i jego wdrożenie w firmie Nazaruk Service sp. z o.o.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu: 2019.03.01-2019.12.31
Całkowita wartość projektu: 360 957,17 zł
Kwota dofinansowania projektu: 205 422,78 zł 

W dniu 29.08.2019 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu System DMS i jego wdrożenie w firmie Nazaruk Service sp. z o.o. w ramach RPO WL na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3: Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP RPO WL na lata 2014-2020

Cel projektu:

 Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności firmy NAZARUK SERVICE Sp. z o.o. dzięki implementacji wyników prac B+R poprzez wdrożenie systemu DMS. 

 

NAZARUK SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Tytuł projektu: POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ NAZARUK SERVICE.

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku biurowego Wnioskodawcy: NAZARUK SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ oraz ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez głęboką termomodernizację wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

Dofinansowanie projektu z UE: 499 947,18 PLN.

zrzut_ekranu_2020-12-16_o_18.50.24.png