Regulamin parkingu

 

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY KORZYSTANIA Z PARKINGU

 

I. PRZEPISY OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin stanowi uzupełnienie postanowień Regulaminu korzystania z miejsc

parkingowych na terenach NAZARUK SERVICE SP. Z O.O. , wprowadzonego z dnia 01 CZERWCA 2023 r.

2. Teren parkingu stanowi plac zlokalizowany za budynkiem firmy przy ulicy Abramowickiej 45

w Lublinie.

5. Wjazd na parking jest możliwy w godzinach pracy firmy Nazaruk Service.

6. Parking jest bezpłatny dla klientów Nazaruk Service w czasie naprawy, spotkania z doradcą lub zakupach w sklepie. Po skończeniu naprawy parking jest płatny.

6. Parking jest monitorowany w sposób ciągły w celu sprawdzenia przestrzegania postanowień

Regulaminu przez użytkowników parkingu, w szczególności na potrzeby weryfikacji sposobu

korzystania z parkingu i wnoszenia opłat za zajęcie miejsca postojowego.

 

II. WARUNKI UŻYTKOWANIA PARKINGU

 

1. Parking przeznaczony jest dla samochodów osobowych oraz dostawczych.

2. Na terenie parkingu obowiązuje maksymalna prędkość 10 km/h.

3. Wjeżdżając na parking należy obowiązkowo poinformować o wjeździe pojazdu pracownika firmy Nazaruk Service, który udokumentuje datę i godzinę wjazdu pojazdu lub przyjęcie do serwisu.

7. Opłata za zajęcie miejsca postojowego na parkingu obliczana jest na podstawie rejestracji wjazdu pojazdu na teren. Opłata za zajęcie miejsca postojowego pobierana jest przed wyjazdem pojazdu

z parkingu, poprzez jej zapłatę kartą płatniczą lub gotówką w kasie.

8. Po uiszczeniu opłaty parkingowej Użytkownikowi parkingu przysługuje 15 minut na jego

opuszczenie. W przypadku, gdy Użytkownik przekroczy ten czas na opuszczenie parkingu

zostanie naliczona opłata zgodnie z cennikiem za dodatkowy czas postoju (liczona od terminu

upływu czasu przewidzianego na opuszczenie parkingu).

10. Zarządca zastrzega sobie prawo do czasowego zamykania parkingu lub jego części.

 

 

III. PRZEPISY KOŃCOWE

1. Wszelkie naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu skutkować będą obowiązkiem

uiszczenia kary pieniężnej zgodnie z cennikiem.

2. Cenniki oraz Regulaminy są dostępne w widocznym miejscu na parkingu, w recepcji obiektu

oraz na stronie internetowej www.nazaruk.pl.

3. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania parkingu należy zgłaszać do Zarządcy pod nr tel.

81 748 68 68 lub na e-mail: [javascript protected email] .

 

CENNIK OPŁAT – DODATKOWY za udostępnianie miejsc parkingowych:

 

Cennik:

Za każdą rozpoczętą dobę 100 zł .

Pracownicy firmy Nazaruk Service są zwolnieni z opłat za parking podczas wykonywania pracy

 

Zakazy obowiązujące na Parkingu

1. Pozostawienie pojazdu poza miejscami postojowymi lub w sposób uniemożliwiający wyjazd

lub wjazd innym osobom korzystającym.

2. Mycia i czyszczenia pojazdów samochodowych oraz dokonywania napraw.

3. Uzupełniania zbiorników paliwa z kanistrów i innych pojemników.

4. Pozostawiania pojazdów z włączonym silnikiem.

5. Pozostawiania w parkowanym pojeździe samochodowym jakichkolwiek wartościowych rzeczy

ruchomych.

6. W czasie postoju na miejscu parkingowym zabronione jest pozostawienie w pojeździe dzieci

oraz zwierząt.

7. Prowadzenia działalności gospodarczej, reklamowania lub agitowania bez zgody właściciela

Wynajmującego.

8. Przestrzegać zakazu palenia tytoniu i używania otwartego ognia.

9. Prowadzenia ankiet lub działalności podobnej

10. Prowadzenie handlu obwoźnego lub innej działalności podobnej, w szczególności oferowanie

usług lub rzeczy do sprzedaży.

11. Uprawiania sportu.

12. Przestrzegać bezwzględnego zakazu wjazdu pojazdów:

- przewożących materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz podobne materiały

i substancje mogące stworzyć zagrożenie dla osób i mienia

17. W przypadku wyjazdu pojazdu z parkingu bez uiszczenia opłaty za parkowanie Wynajmujący

uprawniony jest do dochodzenia zapłaty kary umownej odpowiadającej wysokości opłaty

dobowej za parkowanie pojazdu oraz do dochodzenia zapłaty kosztów poniesionych w celu

zidentyfikowania pojazdu oraz osoby kierującej. W przypadku gdy pojazd parkował na parkingu

przez okres przekraczający 24 godziny wysokość kary umownej ulega zwielokrotnieniu za

każdą następną dobę parkowania.

 

Wyłączenie odpowiedzialności materialnej Wynajmującego oraz szczegółowej zasady

korzystania z Parkingu:

 

1. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku: siły

wyższej, żywiołów, kradzieży (włamania, rozboju itp.) rabunku, zniszczenia lub uszkodzenia

pojazdów znajdujących się na terenie Parkingu, jak również kradzieży bądź zniszczeń rzeczy

w nich pozostawionych lub stanowiących ich wyposażenie.

 

2. Wyłącza się odpowiedzialność Wynajmującego z tytułu szkód komunikacyjnych

parkingowych, dotyczących pojazdów i osób korzystających z Parkingu.

 

3. Najemca, oraz osoby mu towarzyszące, ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody

spowodowane Wynajmującemu, a także osobom trzecim, przez pojazd lub powstałe

w związku z korzystaniem z miejsca parkingowego, w szczególności z tytułu zanieczyszczenia

powierzchni parkingu, na skutek wycieku płynów z pojazdu (wyciek oleju, płynu

hamulcowego, płynu chłodniczego itp.).

 

4. W przypadku naruszenia przez Najemcę postanowień niniejszego Regulaminu, Wynajmujący

może rozwiązać umowę najmu miejsca parkingowego bez wypowiedzenia w trybie

natychmiastowym oraz zastosować środki niezbędne dla przywrócenia stanu zgodnego

z Regulaminem w tym również do usunięcia pojazdu na koszt i ryzyko Najemcy. Najemca

ponosi również koszty przechowywania pojazdu do czasu jego odbioru.

 

5. Wynajmującemu z tytułu rozliczeń z Najemcą przysługuje prawo zatrzymania oraz prawo

zastawu na pojeździe Najemcy.